CONTACT

Sportclub Eendracht 82 
Bok de Korverweg 12 
1067 HR Amsterdam 

info@sce82.nl

tel 020 3621514 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy verklaring

SC Eendracht`82  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SC Eendracht`82  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SC Eendracht`82  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@sce82.nl  of schriftelijk via onderstaande contactgegevens:

SC Eendracht '82

Bok de Korverweg 12,

1067 HR Amsterdam

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van leden worden door SC Eendracht`82 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden (bijv. bestellingen en factratie)

• Communicatie met onze klanten (bijv. versturen van nieuwsbrieven en acties)

• Factuur-inning

• Om sponsorinformatie te verkrijgen en up-to-date te houden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum (tbv teamindeling)

• E-mailadres (tbv contact met besteling en vezend bevestiging)

• Telefoonnummer

• IBAN/bankrekeningnummer (tbv inning van betaling via Ideal)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, maar nooit voor commerciële doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internet omgeving van SC Eendracht`82.

• Het verzorgen van de (financiële) administratie.

• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• Het verzorgen van de verzendingen die met de post verstuurd worden van SC Eendracht`82.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, dan wel dat die nodig zijn voor bijvoorbeeld toernooien.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, zonder uw expliciete toestemming.

Bewaartermijn

SC Eendracht`82   bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens SC Eendracht`82   van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

• Wij maken gebruik van een SSL certificaat op onze website, waardoor de contact formulieren waarin wij u vragen persoonlijke gegevens aan te leveren, versleuteld worden verzonden;

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Website en Cookies

Op de website van SC Eendracht`82  worden uitsluitend algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SC Eendracht`82   gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

SC Eendracht`82 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, via Adem Ayvaz, secretaris bestuur secretaris@sce82.nl

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Save settings
Cookies settings