CONTACT

Sportclub Eendracht 82 
Bok de Korverweg 12 
1067 HR Amsterdam 

info@sce82.nl

tel 020 3621514 

Algemene voorwaarden

HOME / ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die middels de internet-shop van SC Eendracht`82 in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die middels de internet-shop van SC Eendracht`82 tussen SC Eendracht`82 en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle echtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Producten: Sportartikelen & accessoires in de ruimste zin van het woord.

Gemonteerde producten: Sportartikelen die in opdracht van de afnemer zijn gewijzigd in samenstelling door middel van montage en als zodanig persoonsgebonden zijn geworden en zonder beschadiging van het product niet meer in de originele staat zijn terug te brengen.

Bestelling/order: Iedere opdracht van afnemer aan SC Eendracht`82 die middels de internet-shop van SC Eendracht`82 is verschaft.

 • Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling via de internet-shop van SC Eendracht`82 geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. SC Eendracht`82  heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

SC Eendracht`82 draagt er zorg voor dat:

– De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan SC Eendracht`82.

– Dat de bestelde producten of diensten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van de afnemer zijn en risico voor verzending bij SC Eendracht`82 mits het gaat om problemen/klachten bij ontvangst. Hiermee wordt bedoeld de klachten die kunnen ontstaan wanneer de afnemer niet thuis is bij bezorging door vervoerden. Indien het pakket dan bezorgd wordt bij buren en de vervoerder heeft hier een bewijs van, dan beschouwd SC Eendracht`82 dit bewijs als bewijs van levering.

SC Eendracht`82:

– Houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van sportartikelen en accessoires, een en ander in de ruimste zin. Is bevoegd bij de uitlevering van bestellingen van afnemers gebruik te maken van derden.

– Is gerechtigd afnemers zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van SC Eendracht`82 te weigeren.

 • Aanbod & overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en SC Eendracht`82 behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer SC Eendracht`82 de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen. SC Eendracht`82 heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.

 • Prijzen & tarieven

SC Eendracht 82 valt onder de BTW vrijstelling. Genoemde prijzen zijn dus vrijgesteld van BTW.

 SC Eendracht`82 behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door SC Eendracht`82 aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

 • Betaling

De volgende betaalmethodes zijn mogelijk binnen de internet-shop van SC Eendracht`82:

– Elektronisch (IDEAL) Op dit moment is dat de enige wijze van betalen. Mogelijk dat later andere betaalmethoden worden toegevoegd.

De gemiddelde levertijd van producten is 3 tot 5 werkdagen, mits de gekochte producten op voorraad leverbaar zijn.

De door SC Eendracht`82 opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per e-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan SC Eendracht`82 een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij SC Eendracht`82 het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

SC Eendracht`82 behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal worden aangeboden middels de pakketservice van

– DHL

Voor de specifieke leverings-voorwaarden van de pakketservice verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van de leverancier van deze pakketservice.

 • Aflevering en risico

SC Eendracht`82 is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen SC Eendracht`82 en afnemer, dan wel tussen SC Eendracht`82 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en SC Eendracht`82. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product.

 • Verzendkosten

De kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in Nederland.

SC Eendracht`82 behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen kan worden verzonden. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden behoudt SC Eendracht`82 zich het recht voor de kosten van verzending te verhogen.

 • Garanties

SC Eendracht`82 levert alle artikelen met de volledige fabrieksgarantie. De garantievoorwaarden tasten de rechten voor de consument die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst niet aan.

 • Retourneren

De afnemer is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven (waaronder geassembleerde of bedrukte producten), mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen zeven dagen na aflevering, aan SC Eendracht`82  op het hieronder vermelde afleverpunt te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst zonder opgave van redenen. De retourzending dient vooraf bij SC Eendracht`82 via email te worden aangemeld (onder vermelding van het ordernummer). Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Afleverpunt:

S.C. Eendracht ’82

Bok de Korverweg 12,

1067 HR Amsterdam

Ruilen: SC Eendracht`82 behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van SC Eendracht`82 of de leverancier van het product zijn beschadigd. SC Eendracht`82 zal nadat de producten zijn geretourneerd bij het afleverpunt, het door de afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de afnemer retourneren of het product repareren of vervangen.

Defecte incomplete zendingen: Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij SC Eendracht`82.

Retouren worden door SC Eendracht`82 uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door SC Eendracht`82.

Gemonteerde producten: Voor producten die in opdracht van de afnemer zijn gemonteerd/bedrukt en als zodanig niet meer in de originele staat zonder beschadiging van het product zijn te herstellen geldt de hierboven vermelde mogelijkheid tot reparatie, vervanging of creditering niet. Leveringen die niet voldoen aan de door de afnemer opgegeven bestelling voor montage/bedrukking worden hersteld door SC Eendracht`82.

 • Privacy persoonsgegevens

SC Eendracht`82 zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 • Eigendomsvoorbehoud

Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van SC Eendracht`82 totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan SC Eendracht`82 zijn betaald.

 • Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SC Eendracht`82 onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van SC Eendracht`82 kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door SC Eendracht`82 of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

In geval van tijdelijke overmacht is SC Eendracht`82 gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

De afnemer is, behoudens artikel 12.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 • Toepasselijkheid recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SC Eendracht`82 is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie Thuiswinkel. De uitspraak van de geschillencommissie Thuiswinkel is bindend voor zowel SC Eendracht`82 als de afnemer.

Adres commissie: Geschillencommissie Thuiswinkel Postbus 90600 2509 LP Den Haag. Telnr.: 070 – 310 5310 Faxnr.: 070 – 365 8814

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy verklaring

SC Eendracht`82  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SC Eendracht`82  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SC Eendracht`82  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@sce82.nl  of schriftelijk via onderstaande contactgegevens:

SC Eendracht '82

Bok de Korverweg 12,

1067 HR Amsterdam

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van leden worden door SC Eendracht`82 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden (bijv. bestellingen en factratie)

• Communicatie met onze klanten (bijv. versturen van nieuwsbrieven en acties)

• Factuur-inning

• Om sponsorinformatie te verkrijgen en up-to-date te houden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum (tbv teamindeling)

• E-mailadres (tbv contact met besteling en vezend bevestiging)

• Telefoonnummer

• IBAN/bankrekeningnummer (tbv inning van betaling via Ideal)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, maar nooit voor commerciële doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internet omgeving van SC Eendracht`82.

• Het verzorgen van de (financiële) administratie.

• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• Het verzorgen van de verzendingen die met de post verstuurd worden van SC Eendracht`82.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, dan wel dat die nodig zijn voor bijvoorbeeld toernooien.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, zonder uw expliciete toestemming.

Bewaartermijn

SC Eendracht`82   bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens SC Eendracht`82   van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

• Wij maken gebruik van een SSL certificaat op onze website, waardoor de contact formulieren waarin wij u vragen persoonlijke gegevens aan te leveren, versleuteld worden verzonden;

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Website en Cookies

Op de website van SC Eendracht`82  worden uitsluitend algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SC Eendracht`82   gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

SC Eendracht`82 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, via Adem Ayvaz, secretaris bestuur secretaris@sce82.nl

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Save settings
Cookies settings